Regulamin świadczenia usług stacjonarnie w Inspo centrum terapii Katarzyna Brejnakowska Psycholog

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Katarzynę Brejnakowską Psychologa  z siedzibą w Warszawie (04-782), ul. Juhasów 49, posiadającą NIP: 5361967967.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług stacjonarnie (dalej jako „Wizyty”) w Inspo centrum terapii Katarzyna Brejnakowska Psycholog (dalej jako „Poradnia”).
 3. Pacjentem w rozumieniu Regulaminu (dalej jako „Pacjent”) jest pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Poradni lub osoba małoletnia, w której imieniu działa uprawniona osoba dorosła (tzn. opiekun prawny, rodzic).
 4. Poradnia działa zgodnie z przepisami prawa, adekwatnymi kodeksami etycznymi dla zawodu psychologa, psychoterapeuty, czy też specjalisty innej dziedziny (dalej łącznie jako „Specjalista”).
 5. Priorytetem Poradni jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji o Pacjentach, poszanowane ich prywatności oraz zapewnienie poufności wszelkich danych związanych z procesem terapeutycznym.

ZAPISY NA WIZYTĘ

 1. Każda Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia oraz przedpłacenia.
 2. Poradnia nie świadczy usług bez wcześniejszego umówienia Wizyty.
 3. Wizytę można umówić:
  • dzwoniąc lub wysyłając SMS pod numer: +48 698 367 579,
  • wysyłając wiadomość na adres rejestracja@inspoterapeuci.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie inspoterapeuci.pl,
  • wysyłając wiadomość z poziomu komunikatora Messenger na konto Inspo Centrum Terapii | Facebook.
 4. Do skutecznego zapisania Wizyty konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresy email, na który zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem Wizyty zawierająca:
  • Regulamin,
  • potwierdzenie terminu Wizyty,
  • wskazanie Specjalisty,
  • informację o sposobie dokonania przedpłaty,
  • link do płatności elektronicznych w razie udostępnienia przez Poradnię takiej formy płatności,
  • Kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

PŁATNOŚĆ ZA WIZYTY

 1. Płatności za wizyty można dokonać:
  • Gotówką, kartą lub za pomocą BLIK w Poradni: ul. Juhasów 49, 04-782 Warszawa,
  • przelewem na konto Poradni o nr: 95 1160 2202 0000 0005 5478 8072.
 2. W przypadku umówienia Wizyty w Poradni, można ją opłacić gotówką, kartą, BLIK lub przelewem na konto Poradni.
 3. Rezerwacja każdej kolejnej Wizyty wymaga dokonania przedpłaty.
 4. Płatności za kolejne Wizyty można dokonać tym samym sposobem, co opłatę za rezerwację pierwszej Wizyty.
 5. Ceny:
  • Konsultacja psychologiczna: 210 zł
  • Terapia psychologiczna, psychoterapia: 180 zł
  • Konsultacje dla rodziców: 180 zł
 6. Wszystkie ceny podawane są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

ODWOŁYWANIE I ZMIANA TERMINU WIZYT

 1. Pacjent może odwołać zarezerwowaną Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej realizacji, telefonicznie pod numerem telefonu +48 698 367 579 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-20:00, a o każdej porze wysyłając SMS na podany wyżej numer lub wiadomość e-mail na adres: rejestracja@inspoterapeuci.pl. Odwołując Wizytę należy podać imię i nazwisko oraz datę i godzinę odwoływanej wizyty. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odwołania rezerwacji Wizyty. Wyjątek stanowi terapia objęta kontraktem, gdzie warunki odwoływania są ustalane indywidualnie z terapeutą.
 2. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku nie pojawienia się Pacjenta na Wizycie w zarezerwowanym czasie i jej nieodwołania zgodnie z ust. 1 kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.
 4. Pacjent może zmienić termin Wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej realizacji. telefonicznie pod numerem telefonu +48 698 367 579 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-20:00, a o każdej porze wysyłając SMS na podany wyżej numer lub wiadomość e-mail na adres: rejestracja@inspoterapeuci.pl. Zmiana terminu Wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wymaga ponownego uiszczenia przedpłaty.
 5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty, Pacjent otrzymuje potwierdzenie w postaci komunikatu (wiadomość e-mail lub SMS) przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
 6. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem oraz w przypadku odwołania Wizyty przez Poradnię – następuje zwrot całości uiszczonej przedpłaty na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Poradnia dokonuje zwrotu przedpłaty Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu przekazania numeru rachunku bankowego Pacjenta.
 7. Na prośbę Pacjenta przedpłata za odwołaną Wizytę może zostać zaliczona na poczet przedpłaty przyszłych Wizyt.

REALIZACJA WIZYTY 

 1. Specjalista jest zobowiązany rozpoczynać wizyty punktualnie.
 2. Pacjent również stawia się punktualnie na umówiona wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu.
 3. W przypadku spóźnienia Pacjenta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia takiej Wizyty.
 4. W przypadku spóźnienia Specjalisty, czas Wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach. takich jak np. agresja ze strony Pacjenta lub jego opiekuna, groźby skierowane w stronę Specjalisty, wyraźne zagrożenie zdrowia lub życia Pacjenta (np. natychmiastowa konieczność wezwania karetki), podteksty seksualne, Pacjent pod wpływem substancji zmieniających świadomość, Specjalista ma prawo skrócić czas Wizyty.

DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu z Pacjentem oraz realizacji Wizyty.
 2. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Poradnia.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Poradnię dostępna jest na stronie www.inspoterapeuci.pl.
 4. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia oraz przenoszenia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Pacjent ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: rejestracja@inspoterapeuci.pl

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie realizacji Wizyt, Pacjent powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Poradnią wysyłając wiadomość na adres e-mail: rejestracja@inspoterapeuci.pl podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Pacjent ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niezrealizowania bądź nienależytego zrealizowania Wizyty.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość na adres: rejestracja@inspoterapeuci.pl lub pisemnie na adres: ul. Juhasów 49, 04-782 Warszawie.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres email, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Pacjent zostanie poproszony o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji.
 6. Poradnia rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email podany w trakcie zgłaszania reklamacji, chyba że Pacjent zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Pacjent ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Pacjent ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Pacjent umawiający się na Wizytę w Poradni jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie internetowej www.inspoterapeuci.pl lub udostępnionym w Poradni w wersji papierowej oraz potwierdzić ten fakt podpisem.
 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach poprzez nowego Regulaminu na stronie internetowej Poradni oraz jego przesłanie na adres email Pacjenta. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od zawiadomienia o nich Pacjenta. W tym czasie Pacjent ma prawo bez kosztowo zrezygnować z kolejnych Wizyt.
 3. Specjalista może nie podjąć się prowadzenia terapii Pacjenta ze względu na konflikt interesów, brak specjalizacji w temacie trudności zgłaszanych przez Pacjenta lub brak nawiązania relacji terapeutycznej z Pacjentem.
 4. Specjalista może przerwać prowadzenie terapii, jeśli nie zmierza ona w dobrym kierunku, Specjalista czuje zagrożenie ze strony Pacjenta lub też z innego powodu podyktowanego dobrem Specjalisty i Pacjenta.
 5. W przypadkach ust. 3 i 4 Specjalista może zaproponować innego prowadzącego z Poradni lub zaproponować inny sposób realizowania terapii (oddział dzienny w szpitalu, oddział zamknięty w szpitalu, grupa wsparcia, etc).